Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
-Sưu tầm & Biên khảo : ĐẶNG VĂN NHÂM HÀI ĐẠI TỘI PHẢN QUỐC HẠI DÂN CỦA VUA QUAN NHÀ NGUYỄN:(Tiếp theo)
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 24.10.2009 18:00 (643 lần xem)

Bài 4.-ĐẶNG VĂN NHÂM HÀI ĐẠI TỘI PHẢN QUỐC HẠI DÂN CỦA VUA QUAN NHÀ NGUYỄN:(Tiếp theo)  

  ĐẠI TỘI 6.- Caám daân chuùng khoâng ñöôïc aên maëc tuøy sôû thích 

   FOTO:V chng ông Bu Chánh, cái đuôi ca các triu đi vua quan nhà Nguyn  hèn h, ích k, đn mt đã kéo dân trí VN tt hu đến 3 thế k, thua xa Nht Bn, Triu Tiên và c Thái Lan...

Vua quan trieàu Nguyeãn coøn laïm duïng ñaëc quyeàn trong tay, ñeå qui ñònh nhöõng luaät leä chæ nhaém muïc ñích duy nhaát taïo söï caùch bieät roõ reät beà ngoaøi, laøm noåi baät veû giaøu sang, phuù quí vôùi söï ngheøo heøn, ñoùi raùch giöõa giai caáp thoáng trò vôùi giai caáp bò trò. Nhö theá chæ coát thoûa maõn loøng kieâu caêng, töï  cao töï ñaïi caùch muø quaùng cuûa nhaø vua vaø ñaùm quan laïi tay sai maø thoâi.Hoï khoâng bieát haønh vi ñoäc ñoaùn aáy ñaõ ” cheá nhaïo ñoäc aùc söï ngheøo khoå cuûa ngöôøi daân ” vaø ñöa ñeán nhöõng haäu quaû tai haïi lôùn lao voâ löôøng.Noù ñaõ keàm haõm khaû naêng baønh tröôùng vaø phaùt trieån cuûa  caû moät daân toäc. Noù ñaõ vuøi daäp daân toäc VN xuoáng taän ñaùy vuõng buøn ñen cuûa söï doát naùt, ngheøo ñoùi, laïc haäu; khieán ngaøy nay chuùng ta vaãn chöa theå naøo ngoi leân ñöôïc ngang haøng vôùi caùc nöôùc laân bang Taøu, Nhaät, Trieàu Tieân, Thaùi Lan, Taân Gia Ba v.v...

Thí duï nhan nhaûn, nhöng nôi ñaây chæ xin keå vaøi chuyeän ñieån hình: Döôùi thôøi vua Thieäu Trò (1845), sau khi Thöôïng Thö Boä Leã ñaõ taâu trình, nhaø vua ñaõ ban haønh chieáu chæ caám daân chuùng khoâng ñöôïc aên maëc tuøy sôû thích. Y phuïc cuûa ngöôøi daân VN töø treû nhoû ñeán ngöôøi lôùn, nam nöõ ñeàu ñöôïc qui ñònh raát tæ mæ trong moät ñaïo luaät. Veà treû nhoû, con nhaø thöôøng daân, vaø nam giôùi thuoäc loaïi ”töù daân” chæ ñöôïc pheùp ñoùng khoá baèng vaûi thoâ, caám khoâng ñöôïc pheùp mang giaøy hay mang deùp, caám tieät khoâng ñöôïc maëc aùo caùnh baèng vaûi traéng. Ngöôøi naøo giaøu coù, ñaõ mua ñöôïc chuùt chöùc töôùc phaåm haøm ñöôïc pheùp maëc aùo caùnh, nhöng aùo khoâng ñöôïc baèng nhieãu hay luïa, khoâng ñöôïc daøi quaù goái. Neáu treû nhoû hay cha meï baát tuaân seõ bò gheùp vaøo toäi aên maëc saùi pheùp, taát seõ khoâng traùnh khoûi bò noïc ra ñaùnh ñoøn, nheï nhaát baèng roi maây vaø coù theå bò ñaùnh baèng tröôïng (gaäy) ñeán mang thöông taät suoát ñôøi!

Leänh caám nghieâm ngaët ñeán noãi sau naøy, tôùi thôøi Taây cai trò, ña soá noâng daân, lao ñoäng, thöôøng ôû traàn, duø coù taám aùo caùnh baèng vaûi thoâ nhuoäm naâu baèng voû Caäy ( laáy töø nhöïa traùi caäy. Ngoaøi baéc thöôøng troàng caây caäy beân ñình laøng). Hoï khoâng daùm maëc, chæ ñeå khoaùc leân vai giaû nhö moät caùi khaên, khi naøo tôùi choã ñình ñaùm, hoäi heø long troïng môùi daùm roùn reùn, deø daët maëc vaøo trong choác laùt roài laïi côûi ra ngay. Hieän töôïng”caùi aùo vaét vai ”aáy cuûa ngöôøi VN ngaøy xöa, coøn ñöôïc moät soá ngöôøi caét nghóa: Vì ñaïi ña soá daân chuùng quaù ngheøo khoå, neân ai saém ñöôïc caùi aùo laø caû moät gia saûn quí baùu, caàn phaûi giöõ gìn caån thaän, khoâng ñeå cho aùo bò mau cuõ, mau raùch...Duø sao, baèng loái dieãn dòch naøo thì cuõng chöùng minh cho ta thaáy thuôû phong kieán cha oâng chuùng ta raát ngheøo khoå, duø lam luõ cöïc nhoïc quanh naêm suoát thaùng vaãn khoâng ñuû aên, khoâng ñuû maëc. 

 

Ngoaøi ra, ñöôïc bieát thôøi xöa ñaøn baø, con gaùi VN ñaõ bieát maëc vaùy raát sôùm, khoâng thua gì caùc giôùi phuï nöõ taây phöông. Ñeán theá kyû 17, ngöôøi phuï nöõ VN coøn maëc vaùy, chöa bieát maëc quaàn hai oáng. Naêm 1665, vua Huyeàn Toâng coøn caám ñaøn baø maëc aùo. Nhöng ñeán naêm 1744, vua Voõ Vöông môùi baét chöôùc ngöôøi Maõn Chaâu (nhaø Maõn Thanh beân Taøu, 1644- 1912) ban haønh chieáu chæ cho pheùp ngöôøi ñaøn baø VN ñöôïc pheùp maëc quaàn hai oáng vaø maëc aùo caùnh. Ñeán theá kyû 18, ngöôøi ta thaáy aùo vaø quaàn ñaõ laàn hoài chieám maát ñòa vò cuûa chieác vaùy vaø caùi yeám trong giôùi phuï nöõ , thöôøng ñöôïc goïi laø giôùi ”quaàn vaän, yeám mang”.

 

Ñeán ñôøi Minh Maïng, nhaø vua ban haønh chieáu chæ caám luoân ñaøn baø con gaùi VN maëc vaùy (1837). Töø ñoù ñaøn baø vaø ñaøn oâng VN ñeàu ñeå toùc daøi, buùi toùc, vaø maëc quaàn aùo gaàn nhö gioáng nhau. Khi ngöôøi Phaùp môùi ñeán VN ai cuõng khoâng khoûi ngaïc nhieân veà ñieâuø ñoù. Nhöng, neáu coù keû naøo chòu khoù theo doõi, quan saùt, seõ nhaän ra ñieåm dò bieät raát nhoû laø ngöôøi ñaøn oâng VN maëc aùo ngaén hôn phuï nöõ. Maët khaùc, phuï nöõ VN maëc aùo thöôøng hôû coå ñeå khoe caùi yeám traéng, hay hoàng, coøn goïi laø yeám ñaøo...

 

Vì daân chuùng ngheøo khoå laïi theâm caùch trang phuïc bò vua quan caám ñoaùn nghieät ngaõ, neân ta thaáy y phuïc cuûa ngöôøi VN raát thoâ keäch, ñôn ñieäu. Quanh quaån chæ moät vaøi kieåu aùo caùnh , aùo daøi, quaàn hai oáng coå loã só. Coøn maøu saéc thì gaàn nhö toaøn laø maøu ñen, maøu naâu, vaø maøu traéng. Trong daân gian khoâng maáy ai daùm duøng nhöõng maøu töôi maùt, loäng laãy: xanh, ñoû, tím, cam, hay maøu luïc ...Coøn maøu vaøng laø maøu ñoäc quyeàn ñaëc bieät daønh cho nhaø vua. Keû naøo muoán bò gheùp toäi phaûn loaïn ñeå bò tru di tam toäc thì cöù vieäc duøng maøu vaøng!

 

Töø ñoù, ta nhìn xa sang giôùi phuï nöõ caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ Chaâu, nhö : Nhaät Baûn, Trieàu Tieân, Trung Hoa, Thaùi Lan v.v...ta thaáy y phuïc phuï nöõ cuûa caùc nöôùc aáy raát phong phuù veà moïi maët kieåu vaø saéc.   ĐẠI TỘI 7.- Cấm nghệ nhân tự do sáng tác. Bắt giam, đày đọa, hành hạ

 

Veà phöông dieän kieán truùc, vua quan trieàu Nguyeãn cuõng nhuùng caû baøn tay ñoäc ñoaùn, doát naùt, huû laäu vaøo, ñeå keàm cheá khoâng cho phaùt trieån trong daân gian, haàu naâng cao vò theá ñoäc toân, ñoäc quyeàn caùch voâ cuøng ích kyû, ti tieåu. Chæ duï veà kieán truùc nhaø cöûa cuûa trieàu ñình nhaø Nguyeãn qui ñònh , ngoaïi tröø hoaøng thaønh vaø ñeàn chuøa, taát caû caùc loaïi nhaø cöûa trong daân gian, keå caû haøng quan laïi, ñeàu khoâng ñöôïc xNGaây nhaø laàu, hay coù gaùc cao

 

Rieâng taïi coá ñoâ Thaêng Long vaø thaønh phoá Hueá, nôi nhaø vua thænh thoaûng vi haønh  ñeàu caám tieät khoâng moät nhaø naøo ñöôïc pheùp troå cöûa hay cöûa soå môû ra maët ñöôøng caùi quan. Coù khi tröôùc nhaø coøn phaûi troàng moät haøng raøo tre, hoaëc xaây moät böùc töôøng chaén nhö taám bình phong, ñeå khi nhaø vua vi haønh qua, daân chuùng cö nguï hai beân ñöôøng khoâng ñöôïc pheùp nhìn thaáy dung nhan thieân töû! Trong taùc phaåm ” Une campagne au Tonkin” cuûa Dr. Hocquard cuõng thaáy ghi vaén taét:”La loi deùfend aux simples particuliers et meâme aux mandarins d’avoir des maisons aø eùtages; le palais du roi et les pagodes en sont seuls pourvus...AØ Hanoi et aø Hue, traditionnellement, la maison des simples particuliers devait non seulement n’avoir qu’un rez-de-chausseùe, mais encore ne posseùder aucune feneâtre ouvrant sur la rue, de facon aø ce que le roi se puisse promener sans jamais eâtre vu”.

 Ñoái vôùi caùc giôùi ngheä nhaân trong caùc ngaønh kieán truùc, chaïm troå, ñieâu khaéc, hoïa hình, theâu may v.v...chaúng may một người nào bò quan laïi ñòa phöông chuù yù, hay nhaø vua caàn duøng. Người ấy laäp töùc bò quaân lính ñeán vaây baét, cöôõng baùch  aùp giaûi taøn baïo vaøo Hueá, xa rôøi haún gia ñình vôï con, ñeå töø ñoù bò giam loûng suoát ñôøi nhö moät loaïi toäi ñoà khoå sai trong cung caám, haèng ngaøy phaûi laøm vieäc khoâng löông cho nhaø vua, döôùi söï ñoân ñoác thuùc baùch daõ man cuûa nhöõng traän ñoøn roi maây xeù da, raùch thòt.( Un beau jour, sur un ordre de Hueù, l’habile ouvrier est enleveù brutalement aø sa famille et expeùdieù sur la capitale. Il est seùquestreù dans un des palais du roi: on l’occupe pendant tout le reste de son existence aø travailler pour la cour, moyennnant une reùtribution deùrisoire, agreùmenteùe souvent de coups de rotin...Tam dòch: Moät ngaøy ñeïp trôøi naøo ñoù, do lònh cuûa trieàu ñình Hueá, ngöôøi thôï kheùo lieàn bò cöôõng baùch taøn baïo rôøi khoûi gia ñình, giaûi giao vaøo kinh ñoâ. Haén bò giam loûng trong hoaøng thaønh: Nôi ñaây haén ñöôïc ngöôøi ta”saên soùc”kyõ cho ñeán heát kieáp ngöôøi cuûa haén, ñeå laøm vieäc cho nhaø vua, ñoâi khi chæ ñöôïc thöôûng coâng khoâng ñaùng keå, nhöng laïi luoân luoân ñöôïc taän höôûng nhöõng traän ñoøn roi maây quaèn quaïi.../ trích ”Une campagne au Tonkin”,  Dr. Hocquard).

Neân bieát döôùi thôøi phong kieán,ôû ñòa phöông, taïi caùc Ty, coøn goïi laø ” Nhaø Tô”, boïn thô laïi laø haïng coù chöõ nghóa, nhieàu khi cuõng bò caùc baùc : Baùt, Cöûu Phaåm, hay Lang, Vieân, Chuû, Tri ( Lang Trung, Vieân Ngoaïi, Chuû Söï,Tri Vuï - chæ treân moät caáp thoâi)... noïc ra giöõa saân, ñaùnh ñoøn tröôùc ñaùm ñoâng ngöôøi, chaúng coøn gì laø nhaân phaåm! 

ĐẠI TỘI 8.- DÂN V.N. KHÔNG CÓ ANH HÙNG CHỈ CÓ NHỮNG KẺ DÁM LIỀU MẠNG LÀM SNG!

Ngoaøi nhöõng haønh vi ñoäc ñoaùn, ích kyû vaø chaø ñaïp nhaân phaåm con ngöôøi taøn aùc ñeán nhö theá, caùc vua quan thôøi phong kieán coøn cai trò daân toäc raát daõ man  baèng caùc toäi nhuïc hình khuûng khieáp sau ñaây: Ñaùnh baèng roi maây [ñaùnh coâng khai giöõa chôï, giöõa coâng ñöôøng], ñaùnh baèng tröôïng [coøn goïi laø: gaäy, heøo, cho ñeán cheát hoaëc gaây thöông tích traàm troïng cho naïn nhaân], giaùng laøm noâ leä troïn ñôøi, löu ñaøy bieät xöù, vaø töû hình [chia ra laøm nhieàu caáp vaø nhieàu hình thöùc: sieát coå hay treo coå, coøn goïi laø xöû giaûo], chaët ñaàu, chaët ñaàu ñem beâu treân coïc tre caém giöõa choã thò töù, xöû toäi phanh thaây [coät töù chi cuûa naïn nhaân cho boán con voi hay boán con ngöïa keùo banh xaùc ra boán goùc, goïi laø ”töù maõ phaân thaây”], cheùm ngang löng [goïi laø: yeâu traûm] cho cheát caùch thaät ñau ñôùn, vaø cuoái cuøng laø xöû laêng trì, [töùc xeûo töøng mieáng thòt] khieán cho naïn nhaân phaûi chòu cöïc kyø ñau ñôùn vôùi caùi cheát ñeán thaät töø töø...

Tuy bò caùc giôùi vua quan phong kieán cai trò chuyeân cheá, ñoäc aùc, daõ man nhö vaäy, nhöng vì doát naùt vaø baûn chaát thuï ñoäng, coäng theâm tö töôûng toân quaân, suøng thöôïng muø quaùng ñaõ bò nhoài soï heát ñôøi noï sang ñôøi kia, neân ñaïi ña soá ngöôøi VN thôøi phong kieán ñaønh nhaãn nhuïc cam chòu soá phaän ñaõ an baøi. Tö töôûng kyø quaëc ñoù ñaõ aûnh höôûng saâu ñaäm caû ñeán nhöõng teân cöôùp cuûa gieát ngöôøi. Töû toäi bò ñieäu ra phaùp tröôøng vaãn ngoan ngoaõn chôø ñôïi, im laëng thoï hình, khoâng moät haønh ñoäng khaùng cöï naøo, maëc duø - trong con maét chöùng kieán töø ñaàu ñeán cuoái cuûa Dr. Hocquard, thuoäc ñoaøn quaân vieãn chinh Phaùp - haén thöøa söùc vuøng moät caùi nheï laø vuoät thoaùt nhö chôi.(Le piquet est peu solide, le moindre effort suffirait pour l’arracher; mais le pirate ne fait aucun mouvement... L’homme se laisse faire sans opposer la moindre reùsistance: Il obeùit, avec une dociliteù qui me serre le coeur... Taïm dòch: Caây coïc khoâng chaéc maáy, chæ caàn chuùt vaän söùc cuõng ñuû giaät tung leân; nhöng teân cöôùp ñaõ khoâng haønh ñoäng gì...Haén ñeå yeân cho söï vieäc dieãn tieán khoâng maûy may khaùng cöï: Haén tuaân leänh vôùi moät thaùi ñoä ngoan ngoaõn khieán toâi ñau loøng...).Duy chæ noäi moät haønh vi ngoan ngoaõn thoï hình ñeán xeù loøng cuûa teân cöôùp aáy thieát töôûng cuõng ñuû noùi leân tinh thaàn toân quaân, suøng thöôïng muø quaùng, raäp theo khuoân maãu huû laäu”quaân xöû, thaàn töû; thaàn baát töû baát trung” cuûa ngöôøi VN.

Nhö theá, trong xaõ hoäi VN, ngöôøi ta chæ coù theå tìm thaáy nhöõng keû gan daï, lieàu lónh phi thöôøng, chöù khoâng bao giôø tìm ñöôïc moät ñaáng ”anh huøng” đúng nghĩa! Toùm laïi, qua caùc söï kieän toùm löôïc daãn chöùùng keå treân, chuùng ta coù theå nhaän ra ñöôïc hoaøn caûnh lòch söû vaø cuoäc soáng ñoùi khoå,khaéc nghieät cuûa daân toäc VN thôøi phong kieán chuyeân cheá keùo daøi ngoùt hai theá kyû, haèng ngaøy,bò moïi thöù cöôøng quyeàn - keå caû vua quan ngöôøi ñoàng chuûng laãn ngoaïi nhaân - xuùm nhau daøy xeùo, boùc loät daõ man, neân ñaïi ña soá ngöôøi VN ñaõ maát heát nhaân phaåm, hoùa ra trô traát, heøn nhaùt, ích kyû, raát thích ñöùng veà phía cöôøng quyeàn, haêng haùi beânh vöïc keû chieán thaéng, noùi huøa theo keû theá löïc, chæ lo an phaän thuû thöôøng, ñaàu oùc uø uø caïc caïc, khoâng phaân bieät noåi hay/ dôû, phaûi/ traùi, vaø ñaëc bieät nhaát laø deã thay ñoåi thaùi ñoä, khi chôït nhaän thaáy baát lôïi cho baûn thaân. Hoï khieáp sôï ngoaïi nhaân (duø chæ laø moät anh cu li Taây ñen, hay moät anh " Haïch" [người Ấn,  chuyên nghề gaùc dan (gardien) queøn!], nhöng laïi thöôøng toû ra hoáng haùch, aäm oïe,  boùc loät daõ man ngöôøi ñoàng chuûng,vaø haø hieáp ngöôøi theá coâ löïc yeáu. Khoâng bao giôø hoï daùm laøm nhö Nguyeãn Coâng Tröù ” Phuø theá giaùo vaøi caâu thanh nghò”. Hoï cuõng khoâng bieát caû ñeán nghóa hôïp quaàn, ñuùng nhö lôøi cuï Phan Boäi Chaâu ñaõ noùi...Theo tôi, thời gian đã trôi qua hàng mấy trăm năm rồi, nhưng nếu có người VN nào, từ kẻ cầm quyền cao nhất nước đến kẻ cùng đinh, chịu khó dùng tấm gương lịch sử trên đây soi rọi vào bản thân mình chắc chắn vẫn còn nhận ra nhiều vết chàm đen điu truyền thống trên mặt.

Đó chính là những nét đặc biệt dân tộc tính  của người VN cần phải tẩy rửa cho sạch sẽ ngay từ bây giờ ! 

ĐẶNG VĂN NHÂMBài khác
01.05.2010 13:43 - BÀI 4. “ tiếp theo kỳ trước”_ LỮ GIANG VIẾT VỀ PHẠM XUÂN ẨN TRONG KHI CHƯA TỪNG BIẾT MẶT VÀ CHẲNG BIẾT TÍ GÌ VỀ TƯỚNG ĐIỆP VIÊN NGOẠI HẠNG NÀY
01.05.2010 12:50 - HẰNG NĂM CHÚNG TA TỔ CHỨC “ NGÀY QUỐC HẬN” ĐỂ LÀM GÌ?
28.04.2010 10:40 - BẬT MÍ VỤ TT. THIỆU LÉN ĐI ĐÊM VỚI MTDTGPMN MONG SỐNG LÂU, GIÀU BỀN VÀ TIẾP TỤC CHIA CHÁC MÁU XƯƠNG CỦA DÂN TỘC!
27.04.2010 08:03 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Tiếp theo Bài 3)
16.04.2010 09:50 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Bài 3)

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-NhậpQuên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
8 người đang xem (7 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 8

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 453453453
Hôm qua: 2156215621562156
Total: 845664845664845664845664845664845664
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved