Welcome Dang-Van-Nham Website
www.dangvannham.com Ï¿ ޤ󤫡  
Đặng Văn Nhâm
Web Translator
View web pages in other languages:
Video ngẫu nhiên
Bài yêu thích hôm nay

Hôm nay chưa có nhận xét.

Góc nhìn
Bài ngẫu nhiên
Gửi người quen
Võ thuật
Chuyện đề: Danh mục chủ đề
-Sưu tầm & Biên khảo : (Tiếp theo) Bài 3.- ĐẠI TỘI PHẢN QUỐC HẠI DÂN CỦA VUA QUAN NHÀ NGUYỄN
Đăng bởi DangHanhThien đăng ngày 15.10.2009 17:30 (712 lần xem)

 (Tiếp theo) Bài 3.- ĐẠI TỘI PHẢN QUỐC HẠI DÂN CỦA VUA QUAN NHÀ NGUYỄN:

 

 * ĐẶNG VĂN NHÂM

 

 

ĐẠI TỘI 4 :

-          CẢ VUA LẪN QUAN TRIỀU NGUYỄN ĐỀU GIỐNG NHAU NHƯ KHUÔN ĐÚC: KHÉP NÉP RUN SỢ TRƯỚC TÂY VÀ TÀU, NHƯNG LẠI ÂM ỌE HIẾP ĐÁP, TRẤN LỘT DÂN CHÚNG, COI DÂN NHƯ LOÀI GIUN DẾ!

-          CẤM TIỆT CÁC GIỚI NGHỆ NHÂN SÁNG TÁC! 

Veà hoïc vaán, theo thoáng keâ cuûa ngöôøi Phaùp laäp ra khi môùi ñaët neàn moùng cai trò ôû VN, soá ngöôøi thoâng thaïo chöõ Nho, moät thöù quoác ngöõ thôøi phong kieán, chæ chieám tyû soá khoâng ñaày moät phaàn ngaøn. Ñaïi ña soá daân chuùng thôøi ñoù ñeàu muø chöõ. Coù nôi caû laøng, caû toång khoâng kieám ñöôïc moät ngöôøi ñoïc thoâng vaên töï! 

 

Trong daân gian coù ngöôøi naøo may maén ñöôïc hoïc haønh ñoã ñaït, laäp töùc tham gia vaøo guoàng maùy cai trò phong kieán, trôû neân baäc ”phuï maãu chi daân” tha hoà soáng no neâ pheø phôõn, vinh thaân phì gia.Thaäm chí ñeán caû hoï haøng nhaø quan cuõng ñöôïc höôûng caùc ñaëc quyeàn, ñaëc lôïi” moät keû laøm quan caû hoï ñöôïc nhôø”! Do ñoù, ta khoâng laáy laøm laï haàu heát giôùi só phu Nho hoïc thôøi naøy ñeàu tham lam,  ích kyû, löôøi bieáng, khieáp nhöôïc vaø heøn haï. Hoï gioáng nhau nhö khuoân ñuùc bôûi moät hoïc cheá ” raäp khuoân” (conformiteù). Treân thì hoï sôï vua, sôï caû ngöôøi Taây laãn ngöôøi Taøu. Nhöng döôùi, ñoái vôùi daân thì hoï khinh mieät, chaø ñaïp, daøy xeùo nhö loaøi giun deá. Coù ngöôøi coøn nhaãn taâm laøm tay sai maãn caùn cho ngoaïi nhaân, aên ñuùt cuûa giaëc Taøu, naêng noå tieáp tay vôùi thöïc daân boùc loät quaàn chuùng.

Con vi khuaån trí thöùc khoa baûng Nho hoïc thôøi phong kieán aáy ñaõ truyeàn nhieãm ñeán caùc theá heä trí thöùc khoa baûng thôøi ñeä nhaát, ñeä nhò Coäng Hoøa, vaø coøn dai daúng keùo daây döa ra caû ñeán haûi ngoaïi ngaøy nay, baùm truï trong taâm naõo cuûa moät soá trí thöùc khoa baûng giaø nua saép heát ñôøi. Ñieàu naøy, baïn ñoïc seõ tìm thaáy nhöõng chöùng minh cuï theå, taûn maïn trong caùc chöông sau cuûa taùc phaåm. CẤM TIỆT DÂN GIAN saùng taïo baát kyø moät phaåm vaät naøo, kcaû trong lónh vöïc ngheä thuaät, töø hoäi hoïa, ñieâu khaéc, caån khaûm, kieán truùc, trang trí, y phuïc…  Song song vôùi chính saùch ngu daân ñeå deã cai trò vaø boùc loät, caùc vua quan trieàu ñình nhaø Nguyeãn coøn aùp duïng nhieàu bieän phaùp keàm haõm vaø tieâu dieät oùc phaùt minh, saùng cheá cuûa quaàn chuùng, xuyeân qua ” Cuïc Baùch Taùc”, thuoäc boä Coâng. Theo moät chieáu chæ cuûa nhaø vua” Cuïc Baùch Taùc” ñöôïc ñaëc quyeàn qui ñònh vaø saùng cheá caùc loaïi saûn phaåm. Ngoaøi ra, khoâng moät ai trong daân gian ñöôïc pheùp saùng taïo baát kyø moät phaåm vaät naøo, ngay caû trong lónh vöïc ngheä thuaät. Taát caû ngheä nhaân trong moïi ngaønh ngheà, töø hoäi hoïa, ñieâu khaéc, caån khaûm, kieán truùc, trang trí, y phuïc v.v...ñeàu baét buoäc phaûi ñoùng khung trong caùc moâ thöùc coå ñieån, phaàn nhieàu aên caép cuûa Taøu, vaø baét chöôùc thaät maùy moùc caùc khuoân maãu cuõ. Taát caû caùc ñeà taøi trang trí ñeàu chæ quanh quaån trong caùc kieåu:Long, Ly, Qui, Phuïng; Ngö, Tieàu, Canh, Ñoäc; Mai, Lan, Cuùc, Truùc v.v...   

 Trong khi caùc giôùi ngheä nhaân Trung Quoác, Trieàu Tieân, vaø Nhaät Baûn...laø nhöõng nöôùc cuøng moät neàn ” vaên hoùa caàm ñuõa” nhö VN ñeàu ñöôïc töï do saùng taùc, phaùt trieån taøi ngheä; ngöôïc laïi, ñoái vôùi ngheä nhaân VN, söï saùng taïo laø moät tai hoïa hieåm ngheøo.  Haønh vi ñoäc ñoaùn thieån caän  aáy cuûa vua quan trieàu Nguyeãn ñaõ keùo thuït luøi böôùc tieán ngheä thuaät cuûa caû moät daân toäc, khieán cho ñeán nay giôùi ngheä nhaân VN, caû trong nöôùc laãn haûi ngoaïi, vaãn coøn phaûi aïch ñuïi moø maãm, tieáp tuïc baét chöôùc caùc khuynh höôùng ñoâng/ taây, vaø vaãn chöa khai trieån ñöôïc daân toäc tính, hoaëc taïo ñöôïc moät saéc thaùi ñaëc bieät naøo ñaùng keå.  

ĐẠI TỘI 5: 

 -          ĐỘC TÀI ÁP BỨC QUẦN CHÚNG   CỰC KỲ DÃ MAN VỚI “ BÁT QUYỀN”!BA1 QUYỀN LÀ GÌ ?-       HOANG DÂAM  VÔ ĐỘ, VÔ LUÂN, VÔ ĐẠO! 

Cho ñeán cuoái theá kyû 19, caùc daân toäc AÙ Ñoâng nhö Taøu vaø Nhaät ñaõ böôùc ñöôïc nhöõng böôùc daøi treân laõnh vöïc canh taân vaø daân chuû hoùa guoàng maùy cai trò . Ñaùng keå nhaát laø nöôùc Nhaät, thôøi Minh Trò Thieân Hoaøng (1868) . Naêm 1889, nöôùc Nhaät coâng boá hieán phaùp ñaàu tieân. Trong khi ñoù, ngöôïc laïi vua quan nhaø Nguyeãn vaãn chìm ñaém u meâ trong söï höôûng thuï ích kyû moïi thöù duïc laïc caù nhaân, vaãn duy trì Tam Cung Luïc Vieän, vaø nhaø vua vaãn coøn neâu cao ” baùt quyeàn ” toái thöôïng cöïc kyø ñoäc taøi vaø daõ man goàm:

 

 Töôùc (ban chöùc, caùch chöùc baát kyø ai),

Loäc (ban phaùt boång loäc),

 Döõ (toaøn theå ñaát nöôùc thuoäc sôû höõu cuûa vua),

Trí (toaøn quyeàn xöû lyù moïi vieäc, khoâng ai ñöôïc pheùp cho laø sai laàm),

Sinh (muoán cho ai ñöôïc soáng thì soáng),

Ñoaït (tha hoà chieám ñoaït cuûa daân, keå caû vôï, con, taøi saûn),

Pheá (toaøn quyeàn pheá boû baát cöù ñieàu gì),

Tru (toaøn quyeàn gieát baát kyø ai, hoaëc gieát ñeán ba ñôøi),... chaúng khaùc naøo quaân cöôùp caïn, keû thuø cuûa quaàn chuùng. 

 

Vôùi taùm ñaëc quyeàn töï daønh cho mình nhö theá, nhaø vua maëc tình, tha hoà laøm möa laøm gioù ñoái vôùi  daân chuùng, khoâng moät ai daùm phaûn öùng laïi, chaúng khaùc naøo loaøi huøm, beo trong ñaùm nai tô ngôø ngheäch, nhaùt sôï. Chaúng nhöõng theá, duø ngöôøi daân bò chaët ñaàu oan, hoaëc bò tru di tam toäc (gieát heát ba ñôøi doøng hoï) cuõng phaûi ñöôïc goïi laø ”thoï aân traûm töû ”, töùc ñöôïc vua ban ôn cho maø gieát ñi. Thí duï nhö vuï aùn ñaày oan khuaát baát coâng Nguyeãn Traõi vaø Thò Loä… Trêen đường vi hành lâu dài, mệt nhọc nhà vua đã hoang dâm quá độ, khi gặp Thị Lộ, nhà vua vẫn không dằn được lửa dục cứ  cố chiếm đoạt cho kỳ được nàng hầu thiếp cưng quí của Nguuyễn Trãi, nên trong đêm hôm ấy đã bị “ thượng mã phong “ mà chết. Một cái chết tồi bại vô luân, vô đạo, song lại sợ tai tiếng ô nhục vội trút tội cho kẻ vô can là Nguyễn Trãi.

 

Đó là một thứ tội ác ghê tởm nhất dưới các triều đại vua quan thời phong kiến, Thói  hoang dâm tồi bại ấy chẳng khác nào giống vi khuẩn độc hại vô cùng đã truyền thừa mãi đến tận đời phế đế Bảo Đại vẫn  chưa hết! Bỏ qua chế độ cụ Diệm đáng kính trọng ,bọn quân phiệt hại dân, phản chủ ( TT Ngô Đình Diệm) lại tiếp tục thói dâm loạn vô bờ bến khi cầm quyền. Thằng nào cũng 5 thê , 7 thiếp.Thâm chí có thằng còn  vô liêm sỉ đến độ khoe khoang  công khai “  danh sách những con đàn bà ngủ với tôi có thể chở mấy xe cam nhông không hết!”… 

(còn tiếp)

ĐẶNG VĂN NHÂMBài khác
01.05.2010 13:43 - BÀI 4. “ tiếp theo kỳ trước”_ LỮ GIANG VIẾT VỀ PHẠM XUÂN ẨN TRONG KHI CHƯA TỪNG BIẾT MẶT VÀ CHẲNG BIẾT TÍ GÌ VỀ TƯỚNG ĐIỆP VIÊN NGOẠI HẠNG NÀY
01.05.2010 12:50 - HẰNG NĂM CHÚNG TA TỔ CHỨC “ NGÀY QUỐC HẬN” ĐỂ LÀM GÌ?
28.04.2010 10:40 - BẬT MÍ VỤ TT. THIỆU LÉN ĐI ĐÊM VỚI MTDTGPMN MONG SỐNG LÂU, GIÀU BỀN VÀ TIẾP TỤC CHIA CHÁC MÁU XƯƠNG CỦA DÂN TỘC!
27.04.2010 08:03 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Tiếp theo Bài 3)
16.04.2010 09:50 - ”PHẢN PHÁO TRẬT LẤT” CỦA LỮ GIANG HAY ” THẰNG GÙ TỰ LẬT TẨY SỬ SẠO GIA” (Bài 3)

Chỉ Thành viên mới được gửi bài và nhận xét.
Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình!
Đăng Nhập
Tên thành viên:

Mật mã:

Nhớ Đăng-NhậpQuên mật khẩu?

ĐĂNG KÝ thành viên!
DVN - Giờ
Ai đang Online
8 người đang xem (7 người đang xem chủ đề: Chuyên đề)

Thành viên: 0
Khách: 8

xem tiếp...
Counter
Hôm nay: 451451451
Hôm qua: 2156215621562156
Total: 845662845662845662845662845662845662
Việt Nam TV Online
Tìm kiếm
BBC
RFA Radio
RFI Radio
copyright (c) 2007-2008 Đặng Văn Nhâm All right reserved